Play By Play

North Linn vs MVAO 1A Qtr 3-6-17

Marion vs N.Scott G 4A Championship 3-4-17

Springville vs Turkey Vly G 1A Final 3-3-17

IC West vs WDM Valley G 5A Semi 3-3-17

Marion vs Pella g 4A Semi 3-3-17

Xavier vs North Scott G 4A Semi 3-3-17

CPU vs Pocahontas G 3A Semi 3-2-17

IC Regina vs Western Christian G 2A Semi 3-2-17

Springville vs K-P 1A Semi 3-2-17

IC West vs Waukee G 5A Qtr 3-1-17